Mcm1Arg80 Ancestral Library

If you use these results in your work, please cite: Hanson-Smith and Johnson, PLoS Comp. Bio., 2016


Overview | Alignments | Sites | Trees | Ancestors | Mutations


Sequence Alignment msaprobs

Color by: hydrophobicity mass polarity volume

                                                                 
             

 

 
[hide] ABR.ancMcm1
[hide] Calb.ancMcm1
[hide] Cgla.paralog1
[hide] Cgla.paralog1.duplicate
[hide] Cgla.paralog2
[hide] Clus.ancMcm1
[hide] Ecym.ancMcm1
[hide] Klac.ancMcm1
[hide] Kpol.paralog1
[hide] Kpol.paralog1.duplicate
[hide] Kpol.paralog2
[hide] Kthe.ancMcm1
[hide] Kwal.ancMcm1
[hide] Lelo.ancMcm1
[hide] Lklu.ancMcm1
[hide] Ncas.Paralog2
[hide] Ncas.paralog1
[hide] Ncas.paralog1.duplicate
[hide] Ndar.paralog1
[hide] Ndar.paralog1.duplicate
[hide] Ndar.paralog2
[hide] Sbay.Paralog2
[hide] Sbay.paralog1
[hide] Scer.Paralog1
[hide] Scer.Paralog2
[hide] Tdel.paralog1
[hide] Tdel.paralog2
[hide] Tpha.paralog1
[hide] Tpha.paralog1.duplicate
[hide] Tpha.paralog2
[hide] Xafr.paralog1
[hide] Xafr.paralog1.duplicate
[hide] Xafr.paralog2
[hide] Xbla.paralog1
[hide] Xbla.paralog1.duplicate
[hide] Xnag.paralog1
[hide] Xnag.paralog2
[hide] Ylip.ancMcm1
[hide] Zrou.paralog1
[hide] Zrou.paralog2

➜ Scroll over alignment to see more sites ➜

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
MSDA-----------------------------------------------------------------------E---K--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A----EQPQQKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKFQPIVTQPEGKNLIQACLNAPEEEEEDED---EDEDEV-------------------------------------------K--D----------------------------------------------------------------------E-----------------------DKPD----------------------------------------------------------------------------------------VSVGGVAGPNAVQDVPGNPGPVDVGVPADHVAAAHSVAAATAHHHAVAAHHHQLSPQQQQ------NFNNP-AAYLN--AEQAAVN-----------------------QQ-YF--NG-----VNSQQGQY
MAIK-----------------------------------------------------------------------E---ETNEFSQGNEG-------NSHSTNNNNNSNNSNSNNNADVSAPV-------D---------------------DD-------------------------------------------------------------------DD--D---DGTS----QGKTQKERRKIEIKFIQEKSRRHITFSKRKAGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKLQPLVTKSEGKNLIQACLNAPEEGLGDDQ---ENQSDGNT-----------------------------------------GD------------------------------------------------------------------------S-----------------------P---------D---------------------------------------------------------------------------QSPAPATNPNVMGAAGHAHHIQQQQQQQQQAQQQAQQQMAPMPSHGLPTHYSNPQGAGNPGVPPQQ------QGQHQPGI--P--LQGGYSD-----------------------QYSYF--GNIQNNNIPNQQQYQ
MSDK-----------------------------------------------------------------------E---D---------INGNNMEDKVDDIDDDGSMTGSVSGSNSVLNEMS-------A---------------------EP-K----------------------------------------------------------------SNN--G---TSFE----NTSTPKDRRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLIVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEDGEEDD---EEEQDEDH-----------------------------------------GD------------------------------------------------------------------------T-----------------------Q---------N---------------------------------------------------------------------------G--NPDLGSNSQTDLPHHLRQNAVHNQMLDNQQQLQNQNLLQQPQHSNQTLDHQALPQNHNPYPNI------AMGDMGQQYMKGQDHQDPTY-----------------------QQ-YF--Q-------D----TS
MSDI-----------------------------------------------------------------------D---E---------D---------------------------------------------------------------T-S----------------------------------------------------------------------------T----PTGGQRERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDEEEEE---EEFDTS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MQQGQQPQ--NQHQEQIAEQNKQPHTQKNNAPMDQQHMQVHQEQVAYSHDDKGHVPEMNGQGGAPGFANGQDMHLQQQGKGPNQYNHYLN--EEQNSVY-----------------------QQ-YF--Q-------DQQAHYG
MNSQ-----------------------------------------SLFGISPISSSDHINLDPDLGKMPGMPGMPG---I---------Q-GQRQDQRPQRQVQMPAHMPGQRPTVGGGDEVRGTRDYSDKGNGNGNEHEIENEQENENENEND-D-----------------------------------------------------------------ED--E---EVST----PSSAVGKRRKAPLKYIENTTRRHVTFAKRRHGIMKKAYELAVMTGANVLLLILS-PKGLVYTFATPSLQPLIRDDPGKELIRRCLNQDNST------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSEV-----------------------------------------------------------------------T---D---------S-------AKLESNEDVMGAPGAQFSRGSVSGVG-------G---------------------DD-------------------------------------------------------------------DE--D---DEPS----GGKQQKERRKIEIKFIQDKSRRHITFSKRKAGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKLQPLVTKSEGKNLIQACLNAPEEGLGDDQ---GDQSDGNS-----------------------------------------QD------------------------------------------------------------------------S-----------------------P---------D---------------------------------------------------------------------------QS---------------PAQPQPQAVPHPQVPAQHQHQAAAHQQQQQQQQLPPAHMPHGMPYQGQG------HPQGGLPM--P--QAGGYND-----------------------PYQFF--GNMPNGNMPNPQQYQ
MSDT-----------------------------------------------------------------------E---K--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q----DQPQQKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKFQPIVTQPEGKNLIQACLNAPEEEEEDED---EEDDDEEI-----------------------------------------K--D----------------------------------------------------------------------E-----------------------DKPDVSVGGVA--------------------------------------------------------------------------GP--NAVQDASGNPNAVNVGVPSNDHVAAAHSVAAGAAAHHHHHHHHHAAAAAVAAHHQQLPPQQQQ------NFNNP-AAYLN--AEQAAVY-----------------------QQ-YF--NG-----VNSQQGQY
MSDS-----------------------------------------------------------------------E---V---------K---------------------------------------------------------------D-D----------------------------------------------------------------------------S----VTKETKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKFQPIVTQPEGKNLIQACLNAPEEDDEDDD---DEEEDEDE-----------------------------------------DD------------------------------------------------------------------------E-----------------------H------------------------------------------------------------------NVQHDHGGDVGGQPHSTVPT--SVQLPGGGHSHGLLPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRLALQQQGQNSQQQQQPQSVQHQQPQVQGTGQTPNFT--NASYLN--PDHAAAY-----------------------EQ-YF--NG-----VNSQHGQF
MSDV-----------------------------------------------------------------------D---D---------I---------------------------------------------------------------D-D---------------------------------------------------------------------S---TGNG----SGVQQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEEEEN---DDQQQPQQ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GQQQQQQQQQQQVQQQGQQGQQQ--------------------------------------------------------------------------VQ--QGQQSNGVLGDSQQDMKQDLKHHVMTNNNLIPQAGINQAAMNSIPNQNIAQHQGISLQHPNPQ------NYQNPSQSFLN--QDQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ETQQGQY
MGDS-----------------------------------------------------------------------N---D---------S---------------------------------------------------------------G-D-----------------------------------------------------------------EN--T---TVNS----NDGSTKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEEEEE---NDHQHINA-----------------------------------------SNTN---------------------NNNSDNISTNNNENVNSNPNNAGSLIQQQGHLQSNQLIPNIKQDNDIDSR-----------------------N---------I---------------------------------------------------------------------------------------PNNGQYNHNQMVNPHMQPNLQSQQNGPNSGLIPTQGMQPQPQHGNTINVPPNVQ------ASYNASPSYFN--NEQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESHQGQY
MVKV-----------------------------------------------------------------------E---S---------T---------------------------------------------------------------E--------------------------------------------------------------AHLENGARPYPTYIDDP----EDEPNGKKRKLQLKYISNKSRRQVTFSKRRIGLMKKCYELSVMTGVNMLLLVASTDSKLVYTFSTPKLRRFIEENEGKSLVRNCLKKEDS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSDT-----------------------------------------------------------------------G---V---------D---------------------------------------------------------------D-K-----------------------------------------------------------------EL--S---AGPQ----PQPQQKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKFQPIVTQPEGKNLIQACLNAPEEDEDAEE---EEDDDEDA-----------------------------------------D--D----------------------------------------------------------------------D-----------------------D---------D--------------------------------------------------------------------------AA--KLPSAHQQVPMAGAPPQQHGQQPHQQQQQQVQQHAHAHAHAHAQQHPHQQQQQQQPPQAAAAA------AYGNPAAAYLS--ADQAAVY-----------------------QQ-YF--NG-----VNPQQGQY
MSDT-----------------------------------------------------------------------G---A---------D---------------------------------------------------------------E-K-----------------------------------------------------------------EL--S---VGAQ----SQPQQKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKFQPIVTQPEGKNLSRRVSTR----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSLK-----------------------------------------------------------------------G-----------------------EDGPEYENSANGNPISSSLSNPPM-------D---------------------DD------------------------------------------------------------------DDD--E--SGAAS----SGKTQKERRKIEIKFIQDKSRRHITFSKRKAGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKLQPLVTKPEGKNLIQACLNAPEEGLNDDA---GEQSDGAE-----------------------------------------GE------------------------------------------------------------------------S-----------------------P---------E--------------------------------------PNAVSSSTQQQQQQQQQAPQALAQPPHLPHHVQHQAQQQAQQQHAQLQHQQQQAAAAAAAAAHQGQVHQQQYPPQPQTQAYPGQQPQQPAPPGHPQQQPPQQQ------GAVQGGAP--G--GQPGVSY-----------------------GDYYF--GNMQNNNIPNQQQYQ
MSNT-----------------------------------------------------------------------P---T---------E---------------------------------------------------------------E-K-----------------------------------------------------------------P---G---AGTS----QQPQQKERRKIEIKFIQDKTRRHITFSKRKHGIMKKAYELSVLTGTQVLLLIVS-ETGLVYTYTTPKFQPIVKEPEGRNLIQACLNAPDEEEEEEE---EDDDEEEE-----------------------------------------A-KN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDKPADVTTAAAAAAGGVAADPSTGAIPHPQAGNPVVQNPQGASVQQQPQ------SFGNP-AAYLN--AEQAAVY-----------------------QQ-YF--NG-----VNSQQGQY
MEIN-----------------------------------------QLTRGSKVKIVEQNESDRRIAEAPKVPGKIA---A---------T-TQAVSDDEGDLECGEDEDDEEEEDTLNLNREELAIDVGEDDEEEEEGDEEEDLELEEETTPSL-R-----------------------------------------------------------------NT--P---TGDASDQLGGSPDSMRQRIPIKYIENKTRRHVTFAKRRHGIMKKAYELSVLTGANVLLLILS-GSGLVYTFSTPKLEPVIRDEEGKGLIRACLNGPDGDSAAIFYPPN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELE
MSEE-----------------------------------------------------------------------Q---N---------I---------------------------------------------------------------E-K----------------------------------------------------------------DDS--I---VADS----PASNQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLIVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEDEEEEE---EGDEEEDV-----------------------------------------DD------------------------------------------------------------------------A----------------GENNNRGG---------S---------------------------------------------------------------------------V--DNINIDPRNHDNMVNVQNNNNVNIDQSNLISQAYHPNQIQSQIQQLGLPNPVTDLFNLPTNDQ------SFQNQKVAYGKVEDVPNGKY-----------------------AQ-YF--E-------Q--QNQV
MSDT-----------------------------------------------------------------------E---S---------G-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VQDQIIINNQEA--E---SSST----STADPKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDEDEEEE---DEDGEGDD-----------------------------------------N--------------------------------------------------------------------------------------NVQTNINDENDEINNNNNNNNNNTNSNMTSHNNIHNNINGVPNNAENLVPVTTDIHQENNMNLNGINSMNALNSMNQAIANVGVHSSILNNNNNNNSP--LNQSEIKTEMKPTVTLENNQVISSAGTFPNQYQHPQQHPQQQHGQQQQQQQQNALVQQFQNAQ------NFTNVGSPYLN--SEQSAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESQQNQF
MSDT-----------------------------------------------------------------------N---S---------K--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TPI----EEPSTKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNVPDEEEEEEE---DEDPENEG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NGMDTRSGIISPDTDNIHPDANVTYSNEAPQAHLDPETYSVPANQQP------QFHDNRSNDVN-NQNTYRYY-----------------------QE-SQ--Q-------HHQQPPF
MSDV-----------------------------------------------------------------------E---N---------T---------------------------------------------------------------P-E---------------------------------------------------------------------G-----SQ----QSGSTKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEEEEE---EEGEEEDN-----------------------------------------N--D----------------------------------------------------------------------------------------------------HITNQGAEILGSSITEQDPSARHNSTSSMTNIGMDSMNAINSMKQAIAGSTNAMVPPGQLPLQMQQVGMKREGNSNNMTIG--QTSVVSSSGTLGNQFSTQNQQQLQPTTQQQQQEQQQQHIQQQRQQQQQQQGNPATSHHYQHGQ------GFPNTNSPYLN--AEQNAVY-----------------------QQ-YF--D-------EQQQNQF
MVVKKRGLNEDERNDNEYDQSKKMKIVDTISKEQIGTATATATTTTKSVTNAVSFVNQNEPVEGENEEDDYEDEDE---E---------D-ISLNKEELSGNLGGLDEGEGGGKEEDEEEEDEDEEDVAIDSESYRESSASVPATSVDKVTLTN-A-----------------------------------------------------------------RT--P---SVPE----SPRSSSSKQKIPISFIENKSRRHVTFAKRRHGIMKKAYELSVLTGANVLLLILS-SSGLVYTFTTPKLEPVIRDDEGKNLIRKCLGAPDNWEYDEG---TRA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NPES
MAWN---------------------------------------------------------------------------G---------N-GSDIRVLEEPTVGNIAAIDSNGSVRRPPSQLMQDEQDDDEEDDDEDKSSVEPSTPTPTTTKTK-E-----------------------------------------------------------------NT--S---TILT----TTSTTTARQKQPIKYIENKTRRHVTFSKRRHGIMKKAYELSVLTGANILLLILA-NSGLVYTFTTPKLEPLVREDEGKNLIKACINAPDAPPTHDQ---P------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATN
MSDI-----------------------------------------------------------------------E---E---------G---------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------------PT----NNGQQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDEEEDDE---EDGDDDDE-----------------------------------------ED-D----------------------------------------------------------------------------------------------D---------DG-----NDMQRQQQQQQQQQQPQQQQQQVLNAHANSLGHMNQDQVPPGALKQEVKSQLLGANPNQTPIIQQQHHAQ--NPQTQQPQQQQQQQQQQQQQQQQQPQMPQHPQPQQGIPHPQQSQQQQQQPQQPLTGIHQPHQQ------AFANAGSPYLN--AEQNAAY-----------------------QQ-YF--Q-------EPQQGQY
MSDI-----------------------------------------------------------------------E---E---------G---------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------------PT----NNGQQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDEEEDEE---EDGDDDDD------------------------------------------D-D----------------------------------------------------------------------------------------------D---------DGNDMQRQQPQQQQPQQQQQVLNAHANSLGHLNQDQVPAGALKQEVKSQLLGGANPNQNSMIQQQQHHTQNSQPQQQ--QQQQPQQQMSQQQMSQHPRPQQGIPHPQQSQPQQQQQQQQQLQQQQQQQQQQPLTGIHQPHQQ------AFANAASPYLN--AEQNAAY-----------------------QQ-YF--Q-------EPQQGQY
MTSN-----------------------------------------------------------------------S---D---------G-SSTSPVEKPITGDVETNEPTKPIRRLSTPSPEQDQEGDFDEEDD------DDKFSVSTSTPTP-T-----------------------------------------------------------------IT--K---TKDS----SDTSTVTRRKQPIRYIENKTRRHVTFSKRRHGIMKKAYELSVLTGANILLLILA-NSGLVYTFTTPKLEPVVREDEGKSLIRACINASDTPDATDT---SPAQE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QSPAN
MSDI-----------------------------------------------------------------------E---D---------V---------------------------------------------------------------E-D---------------------------------------------------------------------T----G-S----RTGQPKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDEEEEE---EEDEDARE-----------------------------------------GAEE----------------------------------------------------------------------NDSSNQVSSSEQQQQIQQQQQIQQQQQQIQQQQQQ--------------------------------------------------------------------------QI--QQQNQPQQLLNNPLKQEGIKNHSMHPAMNPGHGIPAGVPSAPMGMPQQNPHQPHPGMPHPHLQ------GFPNSASPYLN--PEQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESQQGQY
MCKG-----------------------------------------------------------HQLFFFHFTRCKA---H---------R---------------------------------------------------------------M-E--------------------------------------QSQEQENKKMGHNEMMRAQDEDPSTMDQS-NS---ATPV----SIEGKGAKQKVPVKYIANPARRHVTFAKRRHGIMKKAYELSVLTGANVLLLILS-KSGLVYTFTTPKLERIVREQEGKRLIRQCLQEETMG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ETT
MEEP-----------------------------------------------------------------------IAKPK---------V---------------------------------------------------------------GET--------------------------------------------------IVADSAIDDDASHLEDD--E---DATG----KKNGQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEELEQ---EMEHDND--------------------------------------------------------------------------------------------AEAGAPGPAVQQMQAPQQQVQQQQA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QQQPHKAAALLGVKEDIAGQHHGRLPIPQEQYQAQQLSQQRQQQQLQ------QQGPRQGQYLN--QDQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ENQQNHY
MSDS-----------------------------------------------------------------------E---D---------H---------------------------------------------------------------KLD-----------------------------------------------------------LKTDSKDSSLL---SPSS----TGSTAKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEEEEE---ETNKHENG---------------------------------------------------------------------NNAGSLIQQQQQQQQQQQLQQDQQQKQQQSPQMQQQPPQLQQHQQHP--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PPPQQQHSGILNNNNSANYMSVQQIQQPLKQVPFSNVNIQPPIPNNQ------YYQAQNPTQQQ--QQQNSVY-----------------------QQ-YF--Q-------ETQQTNY
MTD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HKTKNKKIKIDFIVNKTKRRLTYNTRRVGLMKKSYELSLITGVNILLLISSINDDYVYFFSSPKLRNFVNCNEGQKLIRKCLQEESPKAIETK---KH--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HLE-----------------------MC-RFCNW-------RFKIRNH
MSDQ-----------------------------------------------------------------------D---I---------K---------------------------------------------------------------E-S-----------------------------------------------------------QTSHIEED--P---SLSP----STNNGKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDEEEEEED---DQQVQQ----------------------------------------------------------------------------------------------------------QQQQVQQQVQND--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVAQAQAQAQAHAHAQQVQQMQQQVQQHQLQQHPFTIDGFANPKVNT------QQLPQQQDTKP--TANNAAY-----------------------QQ-YF--Q-------ESQQNQF
MSDK-----------------------------------------------------------------------E---E---------N---------------------------------------------------------------N-G---------------------------------------------------------------------N---TSQD----KVNIIKERKKIDIKYIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQPEGRNLIQACLSAPDQLSDDDE---KDGSNLNK-----------------------------------------SN------------------------------------------------------------------------F-----------------------S---------D---------------------------------------------------------------------------------------SSNLFGKNEDVKMNIRPNVSSNLTIQQPAQPQRQQYNAQNEQNMAQTGMIPQRQ------ETYTSSNPYV-----ANAFY-----------------------PN-YY--P-------DVSENQY
MHIR-----------------------------------------------------------------------S---G---------A-TISDMRNHSDFVAGDLEEENTKEPRRPPRGPSMNTTSNSNNNNVNKDSLVEGTNNETSIPSPE-D-----------------------------------------------------------------SV--E---EEEE----DYDLKRARRKNPIKYIENKTRRQVTFAKRRHGLMKKAYELSVMTGANILLLIVS-NTGLVYTFTTPKLEPVVINEEGKNLIRACLNAEDN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSDI-----------------------------------------------------------------------D---D---------T---------------------------------------------------------------T-DANQQLSATSPHNANSVTTDSTDNQVSSTITNSNSAVTDPTSDSVNTPGNQDVVATAGNSTAGNSVDT--P---GSGS----ATDGPKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDDDDDG---NNNNDGEQQNVIQANEQAQMGQITNGMTQQQQLATLQQQQQQQQQPQQQQ--------------------------------------------------------------------------------------MQHPAMGMNPQQGQQGQQGQIPTSVGEHLQNQLQKTADNGIKQELQKPMDQNQMVGIIPNHNQNVQVQNAQGNPHLIPLQNGAAMQQHMAQQQGNPMQ--QQPQQQQQPQQPIGGMMTNEQLHAQQQAQAQHAQAQQAQAQQQSHQQMMQGHPEMQGNPNQQQ------NFQNLANQYLS--SDQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESQQGQY
MSDI-----------------------------------------------------------------------E---D---------N---------------------------------------------------------------T-E--------------------------------------SSTHTDQLNGTPNSSTNTDPNSSTTLTNN-PS---AASA----ALNAQRERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDDDTNA---AASGDMGP-----------------------------------------ED----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKQPQQLTNGQPDNAMMKNEYDQTNQQIPQQQQQQQQQQQQQQQIPQQIPQQIPQQLPQ--NQIRNQNIPQQSQNSAANALSQQQMYQQQQQQQQQQQSQMQMQPGSNLPPHLQQQQQQPLPPMNQQQQHPQHPQQYSYLN--PEQNSVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESSQGQY
MSDQ-----------------------------------------------------------------------E---L---------K---------------------------------------------------------------E-D--------------------------------------------------PTLSPANSAGNNVGGDPDTPTGSGSGG----NGASQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDDEEEE---EADDEEAQ-----------------------------------------R--QQQQQVQKQQQVQQQGQQQAMHAQQQQQLQQQHQQMQMQQVPQQMGQPPHLHQLPPVAGDHPHAFSMDGFGN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GKDGQGVPMGGPGNPGTGSIQQQGIPQQQQQGIPAPQQQQQQQQPHD------QIKMDPHGSAS--GATNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------TAQPNQY
MKGA------------------------------------LRDVPSKKTTSKVETRSVTRGRSTKGVDSAGSNNSD---A---------S---------------------------------------------------------------D-E---------------------------------------EEEDEEEDDEDEDDDAQEDEDLDEE-DD--H---DLDL----MEEPRDVRRKVPIKYLENRTRRQVTFAKRRHGIMKKAYELSVLTGSNILLLILS-RSGLVYTFSTPKLEPIIRDEEGKTLIRKCLNAGEAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PW
MSDE-----------------------------------------------------------------------G---L---------A---------------------------------------------------------------D-P---------------------------------------SLGDSLQQSDNVLKRESSQGGPGDV-GS--D---DDDA----GGKLGRERRKIEIKFIQDKSRRHITFSKRKAGIMKKAYELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFTTPKLQPLVTKPEGKNLIQACLNASDDVPVAAA---ESQDAR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QQQQQHQQRHGSHVNSQANGPGGSQVAGGELPDQLVEDQLGGHPGLARGPPPNMGGMQPGMNYNMNQDSAAQAYQHYLSMPQQQQQQQQQQQQRYMAAQ-PG--H-------MPHQAHQ
MSDI-----------------------------------------------------------------------D---D---------V---------------------------------------------------------------E-D---------------------------------------------------------------------N-----SS----RAGQQKERRKIEIKFIENKTRRHVTFSKRKHGIMKKAFELSVLTGTQVLLLVVS-ETGLVYTFSTPKFEPIVTQQEGRNLIQACLNAPDDDEDDDE---EEEEAPED------------------------------------------P----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NGAAAAAAAAQMAGQPT--HVPNTAGLGPHPHELHAAGGLKPDPMKAAHAMQGHEGAPTMPIPTQHTAHQPHPVMPPPPHQQ------GFANTASPYLN--PEQNAVY-----------------------QQ-YF--Q-------ESQQGHY
MDEE-----------------------------------------------------------------------R---N---------R----------------------------------------------------------------TP-----------------------------------------------------------ASVDTQEPDDD---EDEE----ERNSSQQKRKYPIKYIENRTRRHVTFAKRRHGIMKKAYELSVLTGANVLLLILS-NNGLVYTFTTPKLEPVVREREGKELVWKCLDGRPTP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generated by PhyloBot at 15:49, October 30th 2020
Questions/Comments? help@phylobot.com